Regulamin

1. Regulamin korzystania z serwisu

Korzystanie z serwisu „becauseisayso.net”/ www.bojatakmowie.pl (dalej: „Serwis”) wymaga zaakceptowania regulaminu korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”).

Korzystając z Serwisu, użytkownik (dalej: „Użytkownik”) potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, oświadcza, że akceptuje go bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Treść Regulaminu może ulec zmianie, dlatego zachęcamy Użytkowników, aby regularnie do niego zaglądali.

2. Zakres

Serwis „becauseisayso.net”/ www.bojatakmowie.pl jest ogólnodostępnym źródłem informacji o nadciśnieniu tętniczym, prowadzonym zgodnie ze szczegółowymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi, które mają zastosowanie do firm z branży farmaceutycznej, tj. przepisami francuskiego kodeksu zdrowia publicznego.

Zaznacza się jednak, że Serwis nie stanowi wyrobu medycznego ani urządzenia telemedycznego. W związku z tym informacji zamieszczanych w Serwisie nie należy traktować jako porad ani diagnoz lekarskich, nie zastępują one również konsultacji lekarskiej z pracownikiem ochrony zdrowia.

Analogicznie, informacji tych nie należy interpretować jako promocji lub reklamy produktów, niezależnie od tego, czy są to produkty wprowadzane do obrotu przez spółkę LES LABORATOIRES SERVIER („SERVIER”) lub podmioty prawne należące do jej Grupy. Aby uzyskać informacje dotyczących któregokolwiek z tych produktów, zapraszamy Użytkowników do skontaktowania się bezpośrednio z podmiotem posiadającym pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (podmiotem odpowiedzialnym) dla danego produktu.

Serwis może zawierać informacje, których charakter i forma nie są odpowiednie dla osób niepełnoletnich.

2. Własność intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści dostępne w Serwisie, w tym wszelkie teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, dźwięki, dane, obrazy, materiały audio i wideo, ale także mapa Serwisu, jego elementy nawigacyjne, logo, budowa i układ sekcji, ich tytuły, bazy danych, ich struktura i zawartość, znaki towarowe (dalej: „Zawartość”) są wyłączną własnością LES LABORATOIRES SERVIER, chyba że zaznaczono inaczej.

Dozwolone jest wyłącznie kopiowanie na użytek prywatny, zgodnie z francuskim kodeksem własności intelektualnej.

W związku z tym surowo zabrania się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania, prezentowania, rozpowszechniania, zwielokrotniania, adaptacji, tłumaczenia oraz modyfikacji Serwisu lub jego części składowych, w całości albo w części i przy użyciu dowolnej techniki, a także udostępniania Zawartości Serwisu i przekazywania jej na inne strony internetowe bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu, zgodnie z postanowieniami art. L.122-4 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Wszelkie prośby o zgodę na zwielokrotnianie lub powielanie Zawartości Serwisu należy kierować do LES LABORATOIRES SERVIER na adres: digitalmarketing@servier.com.

Zawartość może być wykorzystywana przez Użytkownika wyłącznie do celów osobistych oraz zgodnie z ograniczeniami korzystania z Serwisu określonymi w niniejszym Regulaminie. Wszelkie inne formy wykorzystania Zawartości w ramach jakiegokolwiek procesu, bez uprzedniej i wyraźnej zgody LES LABORATOIRES SERVIER, są zabronione i stanowiłyby naruszenie prawa.

Ponadto znaki towarowe i logo zamieszczone w Serwisie są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Powielanie w całości lub w części tych znaków towarowych lub logo w oparciu o elementy Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody ich właściciela jest zabronione.

3. Poufność danych i pliki cookie

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i obsługi plików cookie przez Les Laboratoires Servier można znaleźć w „Polityce Prywatności” https://www.bojatakmowie.pl/polityka-prywatnosci/ oraz „Polityce plików cookie” https://www.bojatakmowie.pl/polityka-cookie/.

4. Korzystanie z Serwisu

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu:

• zgodnie z jego przeznaczeniem;
• do użytku osobistego, Serwisu nie wolno wykorzystywać na rzecz firmy lub innej organizacji, a także do celów zawodowych, promocyjnych, marketingowych lub handlowych, o ile nie wskazano inaczej;
• przestrzegając praw autorskich i wszelkich innych praw własności intelektualnej;
• nie korzystając z robotów ani innych środków automatycznych do uzyskiwania dostępu do Serwisu i korzystania z jego zawartości, a także nie podejmując prób utrudniania korzystania z Serwisu;
• nie próbując kopiować go, powielać go w całości ani w części, udostępniać go ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób wśród nieupoważnionych osób trzecich.

Przypominamy, że każdy użytkownik Serwisu jest zobowiązany do stosowania wszelkich właściwych środków w celu ochrony i zabezpieczenia swoich danych czy oprogramowania przed włamaniem lub zainfekowaniem przez wirusy krążące w Internecie.

4.2 Dokładność i kompletność informacji zawartych w Serwisie

Wszystkie informacje udostępniane Użytkownikom w Serwisie są przekazywane na zasadzie „tak jak jest”, bez udzielania jakichkolwiek wyraźnych czy dorozumianych gwarancji, w tym między innymi dorozumianej gwarancji ich pokupności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania przez nie praw osób trzecich.

LES LABORATOIRES SERVIER dokłada wszelkich starań, aby w miarę swoich możliwości zapewnić rzetelność i aktualność informacji udostępnianych Serwisie w momencie ich zamieszczenia w sieci.

Nie gwarantuje jednak w żaden sposób prawdziwości, kompletności, dokładności ani wyczerpującego charakteru informacji i treści udostępnianych Użytkownikom w Serwisie i zastrzega sobie prawo do zmieniania lub korygowania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, treści informacji i dokumentów publikowanych w Serwisie.

LES LABORATOIRES SERVIER zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niedokładność, nieścisłości, pominięcia lub zmiany dotyczące informacji dostępnych w Serwisie, w szczególności w przypadku zmian obowiązujących przepisów i regulacji, jak również za wszelkie szkody wynikające z włamania osoby trzeciej do Serwisu, w szczególności gdy w jego wyniku mogło dojść do modyfikacji informacji udostępnianych w Serwisie.

W związku z powyższym LES LABORATOIRES SERVIER nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron ani sposób korzystania z nich przez Użytkownika, a dokładniej za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane dostępem do Serwisu bądź korzystaniem z niego przez jakąkolwiek osobę lub brakiem dostępu do Serwisu.

4.3 Modyfikowanie Serwisu

LES LABORATOIRES SERVIER zastrzega sobie prawo do modyfikacji zawartości Serwisu oraz danych lub informacji dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jak również niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania się do wszelkich nowych norm, przepisów prawnych lub regulacji bądź poprawy działania Serwisu.

W tym przypadku zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu zamieszczenia go w Internecie.

W związku z tym zaleca się, aby Użytkownik regularnie zapoznawał się z Regulaminem Serwisu.

4.4 Dostępność Serwisu

LES LABORATOIRES SERVIER stara się, aby Serwis był dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

LES LABORATOIRES SERVIER nie jest jednak w stanie zagwarantować stałej dostępności Serwisu.

W związku z tym LES LABORATOIRES SERVIER zastrzega sobie prawo do odebrania, ograniczenia, zawieszenia lub tymczasowego przerwania dostępu do całości lub części Serwisu, jego funkcji bądź całości lub części usług oferowanych w Serwisie, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia ani odszkodowania, z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego, problemów związanych z komputerami, trudności związanych ze strukturą sieci komunikacyjnych lub innych przeszkód natury technicznej.

Niezależnie od środków wprowadzanych przez spółkę LES LABORATOIRES SERVIER i jej dostawców usług technicznych, informujemy Użytkowników, że sieć internetowa jest zawodna, w szczególności jeżeli chodzi o względne bezpieczeństwo transmisji danych, brak gwarancji ciągłej dostępności Serwisu, brak gwarancji co do jego wydajności rozumianej jako wielkość i szybkość transmisji danych, a także rozprzestrzenianie się wirusów. Wskazujemy również, że sieć internetowa oraz systemy komputerowe i telekomunikacyjne nie są wolne od błędów oraz że może w nich dochodzić do przerw i awarii.

Dlatego też LES LABORATOIRES SERVIER nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie, w związku z czym nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem we wspomniany powyżej sposób z sieci internetowej oraz systemów komputerowych i telekomunikacyjnych, między innymi za:

 • nieprawidłową transmisję lub odbiór jakichkolwiek danych bądź informacji w Internecie;
 • włamanie z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych;
 • awarię jakiegokolwiek sprzętu odbiorczego lub linii komunikacyjnych;
 • wszelkie inne usterki sieci internetowej uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Ponadto informacje udostępniane w Serwisie nie mają charakteru umownego i nie należy ich interpretować jako oferty na usługi lub produkty.

Nie stanowią one w żadnym razie zapewnień, gwarancji ani zobowiązań ze strony LES LABORATOIRES SERVIER w odniesieniu do produktów i usług prezentowanych w Serwisie. LES LABORATOIRES SERVIER nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w Serwisie ani za wykorzystanie tych informacji przez osoby trzecie.

5. Odpowiedzialność

5.1 Odpowiedzialność LES LABORATOIRES SERVIER

LES LABORATOIRES SERVIER nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody, między innymi za utratę lub uszkodzenie danych oraz utratę programów, zysków i możliwości korzystania, poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z dostępem do Serwisu, poruszaniem się po Serwisie, zawartością Serwisu, korzystaniem z Serwisu i powiązanych z nim witryn oraz brakiem możliwości korzystania przez Użytkowników z treści, informacji i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

W szczególności LES LABORATOIRES SERVIER zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody o jakimkolwiek charakterze spowodowane:

 • błędem typograficznym lub błędem układu graficznego, nieścisłością, niezgodnością z prawdą lub pominięciem informacji w Serwisie;
 • włamaniem przez osobę trzecią, wskutek którego doszło do zmodyfikowania informacji, dokumentów lub elementów udostępnionych w Serwisie;
 • uzyskaniem lub brakiem możliwości uzyskania przez kogokolwiek dostępu do Serwisu;
 • awarią, nieprawidłowym działaniem lub niekompatybilnością sprzętu komputerowego Użytkownika;
 • przerwą w działaniu sieci dostępowych umożliwiających korzystanie z Serwisu, niedostępnością całości lub części Serwisu wynikającą w szczególności z działania systemów telekomunikacyjnych;
 • rozpowszechnianiem lub wprowadzaniem wirusów komputerowych, koni trojańskich czy robaków za pośrednictwem Serwisu, które mogą zaatakować sprzęt komputerowy Użytkownika;
 • oparciem się na jakiejkolwiek informacji pochodzącej bezpośrednio lub pośrednio ze Serwisu, skorzystaniem z takiej informacji lub użyciu produktu, którego dotyczy.

LES LABORATOIRES SERVIER nie przyjmuje na siebie w sposób wyraźny ani dorozumiany żadnej odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie informacji udostępnionej w Serwisie powoduje naruszenie patentu, praw autorskich lub znaku towarowego.

W każdym przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje i usługi oferowane w Serwisie:

 • mogą zostać przerwane w przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od LES LABORATOIRES SERVIER bądź okoliczności faktycznych, za które LES LABORATOIRES SERVIER nie ponosi odpowiedzialności;
 • mogą zawierać błędy o charakterze technicznym lub błędy ludzkie;
 • mogą powodować pojedyncze przypadki utraty danych.

5.2 Odpowiedzialność Użytkownika

W przypadku gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek treści, zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności do niepodejmowania żadnych działań i niezamieszczania żadnych komentarzy, które byłyby sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, miałyby obraźliwy, zniesławiający lub dyskryminujący charakter, stanowiłyby groźbę wobec osoby lub grupy osób, naruszałyby przepisy prawa autorskiego, prawa do wizerunku, prywatność innych osób, tajemnicę lekarską lub tajemnicę korespondencji.

Mówiąc ogólnie, Użytkownik zobowiązuje się do postępowania z szacunkiem, w szczególności w stosunku do pozostałych członków Serwisu.

Informujemy Użytkownika, że na żądanie właściwych organów LES LABORATOIRES SERVIER jest upoważniona do przekazywania wszelkich danych dotyczących połączenia umożliwiających identyfikację Użytkownika, jeżeli okaże się, że odpowiada on za niezgodne z prawem treści lub zachowania.

6. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego, które w przekonaniu Użytkownika jest związane ze stosowaniem leku, wyrobu medycznego lub jakiegokolwiek innego produktu, prosimy o kontakt z lekarzem. Użytkownik może również złożyć zgłoszenie na infolinii udostępnionej przez krajowy organ ochrony zdrowia. Jeśli informacje dotyczą jednego z produktów Grupy Servier, Użytkownik może ponadto skorzystać z interfejsu udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:  https://servier.pl/content/zgloszenie-podejrzenia-dzialania-niepozadanego

7. Hiperłącza

Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych. Jednak ponieważ LES LABORATOIRES SERVIER nie ma kontroli nad zawartością innych stron (która może ulegać zmianom), nie ponosi odpowiedzialności za treści, praktyki lub standardy zewnętrznych stron internetowych.

Ponadto obecność hiperłącza kierującego do zewnętrznej strony internetowej niekoniecznie odzwierciedla poglądy LES LABORATOIRES SERVIER, jej pracowników i partnerów. LES LABORATOIRES SERVIER nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych otwieranych przy użyciu hiperłączy i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości lub zgodności z prawdą.

W związku z tym Użytkownik wchodzi na zewnętrzne strony internetowe na własną odpowiedzialność i własne ryzyko oraz zgodnie z regulaminami korzystania z tych stron.

Zewnętrzne strony internetowe lub aplikacje mogą zawierać łącza hipertekstowe do Serwisu. Nie wolno instalować takich łączy bez uprzedniej wyraźnej zgody LES LABORATOIRES SERVIER. LES LABORATOIRES SERVIER w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność takich stron lub aplikacji, a ponadto nie weryfikuje, nie kontroluje i nie zatwierdza treści, reklam, produktów lub innych elementów dostępnych na tych stronach lub w tych aplikacjach i za ich pośrednictwem, ani nie odpowiada za nie.

Użytkownik korzystający z Aplikacji nie może umieszczać w niej łączy hipertekstowych.

8. Postanowienia ogólne

LES LABORATOIRES SERVIER zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Kontynuując korzystanie z Serwisu i przeglądanie jego zawartości, Użytkownik akceptuje wszelkie zmiany, które zostały w nim wprowadzone. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu zostanie z jakiegokolwiek powodu uchylone, pozostałe postanowienia nadal obowiązują w pełnym zakresie. Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu w zakresie przepisów prawa materialnego i zasad formalnych.